گونیا طبقه سارو – BRG9 – ساخت ایتالیا

گونیای طبقه سارو – BR7

گونیای طبقه سارو – BR6

گونیای طبقه سارو – BR5

گونیای طبقه سارو – BR4