گونیا دیواری برای اشپزخانه-min

نگهدارنده طبقه دیواری در آشپزخانه